Bärkraftigt skiffer

100 % naturligt
Innehåller inga kemikalier eller giftiga ämnen. Skiffern hämtas direkt från naturen.

Lokal produktion
Vår produktion och bearbetning såsom kalibrering, borstning och slipning sker i närområdet till våra stenbrott

Låg energiförbrukning
Produktionsprocessen förbrukar mycket lite energi. Materialet spaltas för hand, och är för det mesta upphugget i de rätta formaten. Ingen ström eller olja krävs för denna bearbetning.

Återanvändning
Vår skiffer är upp till 100 % återanvändningsbar. Graden av återanvändningsbarhet varierar beroende på installationsmetod. Till exempel går det att återanvända murstensfasader, torrmurar, ventilerade fasader och tak till 100 %.

Deponering
Deponering av våra material innebär inga farliga utsläpp. Materialet kan återvända direkt till naturen, som de ursprungligen kom ifrån.

Utsläpp till luft, vatten eller mark
Utvinning och bearbetning av vår skiffer medför inga utsläpp av farliga ämnen till luft, vatten eller mark.

Livstid
Teknisk livslängd bedöms till >100 år. Skiffern är hundratals miljoner år gammalt, och dess materialegenskaper förändras inte om det används som ämnat byggnadsmaterial under några århundraden.

Brandsäkert
När kvartsit/fyllit utsätts för eld, avges ingen rök eller giftiga gaser.

Inomhusklimat
Vår skiffer har i likhet med andra tunga material en gynnsam inverkan på inomhusklimatet. Natursten lagrar energi och bidrar till att temperatursvängningar blir mindre än med lättare material. Vår skiffer avger inga gaser som är skadliga för inomhusklimatet.