Miljödeklaration (EPD)

Minera är den första i Norge med EPD® på natursten!

År 2017 står byggsektorn fortfarande för ca 40 procent av energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser i världen, och för att nå klimatmålen behöver vi använda material och lösningar som minskar energianvändningen i våra byggnader. Lika viktigt är att minska utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen under hela byggnationens livstid, från råvaruutvinning, materialproduktion, förädling, byggskedet, användningsfasen och, inte minst, rivning och återanvändning.

Våra skiffertyper representerar mycket hållbara byggmaterial. Utvinning och bearbetning av stenen kräver mycket lite energi. Bearbetning sker till stor del manuellt. Vägen från stenbrottet till bearbetningen är kort. Det samma gäller avståndet till våra största marknader. Dessutom kräver skiffern litet till inget underhåll, har en mycket lång livslängd och kan i många fall återanvändas. Allt detta gör att vår skiffer har mycket goda miljötal jämfört med de flesta andra liknande material. Beräkningar visar att det kan antas ca 400% ökning av utsläppen av växthusgaser genom att välja skiffer producerad i Asien jämfört med den som produceras i Norge och Sverige. Du hittar våra EPD här:

pdfikon EPD Oppdalskiffer

 pdfikon EPD Oppdalskiffer-tjocklekjusterad

pdfikonEPD Ottaskiffer

pdfikonEPD Offerdalskiffer

Det blir allt fler krav att dokumentera miljöegenskaper för att betraktas som en leverantör. EPD utgör också grunden för miljöcertifiering t.ex. BREEAM och LEAD. Medvetenhet om miljövänliga byggnader växer snabbt. Att välja hållbara lösningar har blivit en kvalitetsstämpel.

En EPD är en grundlig och öppen dokumentation som innehåller:

  • Kvantitativ presentation av resultat från en livscykelanalys (LCA)
  • Information om beräkningsmetod
  • Beskrivning av scenarier från “vagga till grav”
  • Norska tilläggskrav
  • Beskrivning av produkten och tekniska data

Hva är en EPD®?

En EPD är en certifierad miljödeklaration , som redovisar miljödata genom produktlivscykeln i enlighet med den internationella standarden ISO 14025 och EN15804.
Det internationella EPD-systemet är ett system för att utveckla och registrera EPD för alla typer av varor och tjänster. Systemet är internationellt tredjepart-certifierat och levererar öppen källinformation. Efter att en EPD verifierats av en tredje part, är den registrerad och publicerad på internationella webbplatser så som EPD Norges sidor (www.epd-norge.no).

Vilken information innehåller en EPD®?
Programrelaterad information:
Information om registrering av en produkt, produktkategorier och EPD´ns giltighet.
Information om kontrollförfarandet måste inkluderas

Produktspecifik information
Särskild information som funktionella egenskaper och produktinnehåll

Miljö- och prestandarelaterad information
En livscykelanalys (LCA) som ger information om resursanvändning och energi samt olika typer av utsläpp.
Den kan också innehålla ytterligare information såsom särskild miljöinformation om användningsfasen och produktavfall / omhändertagande fasen.

Vilka är fördelarna EPD®?
Internationellt
Det internationella EPD ® systemet bygger på internationella ISO-standarder, vilket garanterar internationell användning, acceptans och kontinuitet.

Anpassningsbar
Inga miniminivåer eller preferenser avseende miljöprestanda.
Öppen för alla typer av produkter, målgrupper och marknader.
Trovärdig
Baserat på vetenskapliga principer för Life Cykle Assessment (LCA) och godkänd genom oberoende kontroll.

Jämförbar
Baserat på särskilda regler för olika produktgrupper för att säkerställa att EPD inom samma produktkategori beräknas och presenteras på samma sätt.

Förståelig
Är ett verktyg för att kommunicera information om socialt ansvar, kvalitet och miljöledning på ett begripligt sätt.

Vad kan man använda EPD till?
Produktrelaterade miljöfrågorna blir allt viktigare för arkitekter, byggare och offentlig förvaltning. I praktiken är EPD en rapport med marknadsstyrd och bekräftade fakta om miljöprestanda för varor och tjänster.

En av de viktigaste användningsområdena för en EPD är förmågan att se “grön upphandling” inom den offentliga samt den privata sektorn när en EPD ger en rättvisande underlag för att jämföra produkters miljöprestanda.

EPD-metodiken innefattar kartläggning av alla relevanta miljöaspekter sett ur ett livscykelperspektiv. Den är vetenskapligt baserad och miljöinformationen kan användas för alla former av miljöstyrning och att sätta organisatoriska miljömål.