Universell utformning

För att blinda och synskadade personer ska kunna ta sig fram finns det krav på universell utformning. Ledlinjer på golv och markeringer i trappor ska hjälpa synskadade personer att ta sig fram på ett tryggt sätt. Taktila beläggningar med räfflor och knoppar ska hjälpa blinda att kunna hitta fram till hiss, reception, perrong på tågstationen och liknande.

Kraven på universell utformning gäller alla offentliga byggnader.

Norska Miljöskyddsdepartementets definition: Utformning av produkter och omgivningar på ett sådant sätt att de kan användas av alla människor, i så stor utsträckning som möjligt, utan behov av anpassning och en speciell utformning.

Många personskador uppstår på grund av dåliga lösningar.

Lagar och regelverk som reglerar universell utformning

  • Plan- och byggnadslagen
  • Diskriminerings- och tillgänglighetslagen
  • Byggtekniskt regelverk – TEK 10
  • Norsk Standard NS 11001 (inte lagstadgad)

Krav på universell utformning – betydelse för val av material
Regelverket ställer krav på ljus och färganvändning så att det blir lätt att orientera sig för alla, även för synskadade. Tillräcklig kontrast mellan huvudmaterial och material som bildar ledfält kan skapas genom att man använder olika typer av skiffer. Taktil beläggning som markerar fara vid nivåskillnader i övergångar till trappor, perronger och liknande, måste konstrueras av andra material. Dessa material kan t.ex. utgöras av gjutjärn, betong, keramik och liknande.

Krav på kontraster
Mellan golv och vägg ska det finnas en luminanskontrast på min. 0,2. Golvet bör vara mörkare än väggen. Orienteringsmarkeringar ska ha en luminanskontrast på min. 0,4. Markering av trappor ska ha min. 0,8. Markering av trappsteg ska ha en max. bredd på 40 mm.

Luminanskontrasten kan bestämmas med hjälp av specialinstrument eller en luminansmätare. Uppmätta värden sätts in i formeln för uträkning av luminanskontrast.

Uppmärksamhetsfält
Uppmärksamhetsfält kan bestå av ledlinjer på tvären eller med annan variation i materialytan. Uppmärksamhetsfält ska användas längst ner i trappor, framför hissdörrar, receptionsskrank och liknande.

Bredden på uppmärksamhetsfältet ska ha ett djup på 60 cm och ska gå ända in till det objekt som det ska varnas för.

Farofält
Farofält skapas av beläggning med runda, platta knoppar. Används högst upp i trappor, ramper och andra markerade nivåskillnader. Farofältet ska ha ett djup på 60 cm och det ska starta 30 cm från första trappsteget.